ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OUIBUS ( INTERNET + TELEFOON )

1. ONDERWERP

De onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de contractuele relaties tussen de vennootschap SNCF-C6, SASU met een kapitaal van 64.500.000 €, met zetel te SNCF-C6 - 38 rue de Seine - 94400 Vitry-sur-Seine (France), ingeschreven in het handelsregister van Parijs, onder het nummer: 519 037 147 (hierna “OUIBUS” of “Wij”), en de koper van één of meerdere OUIBUS kaartjes (hierna de “Kaartjes”) of welke dan ook bijkomende prestaties op de website http://be.OUIBUS.com/nl-be, de partners sites, of via telefoon ( hierna “U”). OUIBUS oefent een activiteit van internationaal geregeld personenvervoer per autobus uit. Ze is daarom toegestaan om deze activiteiten uit te oefenen aangezien aan haar een vergunning voor het wegvervoer van reizigers per autobus of touringcar onder nummer: 2012/11/0000426 werd verleend door de Prefectuur van de regio “Ile de France”.

2. DEFINITIES

2.1 « Kaartje » of « OUIBUS Kaartje » staat voor: de nominatief en onder voorwaarde wijzigbare vervoerskaart die wordt uitgereikt door OUIBUS in de naam van de Reiziger.

2.2 « Aankoopsbon » staat voor: de bon waarvan de geldigheidsduur het termijn van één jaar niet mag overschrijden, en die voor de aankoop van een Kaartje op de website OUIBUS (http://be.OUIBUS.com/nl-be) kan worden gebruikt. Elke Bon is slechts één keer geldig. Indien de waarde van de bon groter is dan de prijs van het aangekocht product, is er geen teruggave mogelijk van deze extra waarde. Daarom zal de bon voor een latere aankoop niet meer bruikbaar zijn.

2.3 « Bestelling » staat voor: iedere door u gemaakte en gevalideerde reservatie op de Website http://be.OUIBUS.com/nl-be of via telefoon.

2.4 « Reisdossier » staat voor: het dossier bevattende alle kenmerken van een traject, gekoppeld met een referentie die door een bevestigingsmail aan U wordt overgemaakt met het oog op het afdrukken van het OUIBUS Kaartje en/of elk contact met de OUIBUS klantendienst.

2.5 « Bijkomende diensten » staat voor: de prestaties die op de Website http://be.OUIBUS.com/nl-be aangeboden worden anders dan het verkoop van Kaartjes.

2.6 « Website OUIBUS » staat voor: de door OUIBUS gepubliceerde website die wordt gelokaliseerd op het URL adres http://be.OUIBUS.com/nl-be waar U zich kan aansluiten om toegang te krijgen tot de verschillende Prestaties van OUIBUS.

2.7 « Vervoersovereenkomst » staat voor: de overeenkomst aangegaan tussen OUIBUS en de Reiziger(s) door dewelke OUIBUS zich ertoe verbindt om de Reiziger(s) te vervoeren vanaf het vertrekpunt tot de verkozen bestemming. Integendeel, verbindt de Reiziger zich ertoe om de prijs/zen van de Kaartje(s) te betalen.

2.8 « Overmacht » staat voor: omstandigheden die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan de gevolgen hadden kunnen worden verhinderd.

2.9 « Prestaties »: staat voor alle online diensten, vervoersprestaties, en/of alle bijkomende prestaties verleent door OUIBUS en beschikbaar op de Website http://be.OUIBUS.com/nl-be

2.10 « Reiziger »: Elke persoon op wiens naam een Kaartje is besteld.

3. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 De algemene voorwaarden van verkoop zijn toepasselijk op alle rechtshandelingen van OUIBUS, alle rechtsverhoudingen tussen OUIBUS en Reiziger en alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen OUIBUS en Reiziger ten aanzien van de verkoop van Kaartjes of Bijkomende diensten gesloten via de website http://be.OUIBUS.com/nl-be, de partner sites, of via telefoon

3.2 Het voltooien van een bestelling van een reis op de Website OUIBUS zal enkel mogelijk zijn indien (i) U de toepassing van huidige Algemene voorwaarden accepteert (ii) de persoonlijke gegevens van de Reiziger(s) verstrekt (iii) jouw bank gegevens verstrekt en (iv) de volledige betaling is bevestigd. De aanvaarding van de huidige Algemene Voorwaarden is gematerialiseerd door een verplicht procedure van inschakeling van een select vakje. De aanvaarding van de Algemene Voorwaarden zal via de telefoon mondeling gebeuren. U bent op de hoogte gebracht dat u altijd toegang kan hebben tot de Tekst van de algemene voorwaarden in de lokalen van OUIBUS.

3.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden onderworpen aan wijzigingen. De toepasselijke voorwaarden zijn deze die door U zijn geaccepteerd tijdens van de bestelling.

4. HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST

Voorwaarden om een bestelling uit te voeren

4.1 U verklaart tenminste 18 jaar oud te zijn en u hebt de juridische capaciteit of ouderlijke toestemming om een bestelling uit te voeren. U bent verantwoordelijk op financieel vlak voor elke bestelling die uitgevoerd wordt onder uw naam evenals voor de rekening van derden met inbegrip van minderjarigen, behalve indien U het slachtoffer bent van fraude die U kan aantonen, voor zover dat deze niet door uw fout of nalatigheid werd veroorzaakt.

4.2 U Moet eerst de bestelling totaal uitvoeren ( met inbegrip de betaling ervan) voor dat de huidige vervoersovereenkomst aangegaan is.

4.3 De huidige overeenkomst wordt in het Nederlands aangegaan.

4.4 U garandeert de waarheidsgetrouwheid en de nauwkeurigheid van de door U geleverde informaties of door welke ander derde die uw gegevens gebruikt, behalve indien U het slachtoffer bent van fraude die U kan aantonen, voor zover dat deze niet door uw fout of nalatigheid werd veroorzaakt.

4.5 Elke handeling die in tegenstelling met deze beginsels zou zijn, mag leiden tot een weigering vanwege OUIBUS om deze prestaties met U te leveren of om de Bestelling van de Kaartje(s) en/of de Bijkomende Prestaties te voltooien.

4.6 De Reiziger die een Bestelling van Kaartjes voor andere Reizigers wil uitvoeren moet, staat er voor in dat deze Reizigers de huidige algemene voorwaarden na zullen leven. Het gebruik van een OUIBUS Kaartje door een Reiziger impliceert zijn aanvaarding van de huidige Algemene Voorwaarden.

4.7 Uw Reisdossier bevat Alle informatie inzake uw Bestelling.

Bestelling en afdrukken van de OUIBUS Kaartjes op de OUIBUS Website

4.8 De bestelling van een Kaartje op de OUIBUS Website bevat de hierna beschreven stappen. Deze Bestelling zal enkel effectief worden na integrale betaling van het Kaartje.

Trajectonderzoek

4.9 U richt een verzoek op de online zoekmachine waar U volgende elementen kiest:

 1. Het aantal Reizigers (binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen);
 2. Vertrekdata- en uren en/of terugkeer;
 3. Het traject;
 4. Het aantal bagages ( beperkt tot twee ruimbagages per Reiziger );
 5. In voorkomend geval, de bijkomende diensten.

4.10 In geval van Bestelling voor een heen- en terugreis, moet dezelfde Reiziger die twee trajecten doen. Indien de Reiziger die de heenreis doet niet dezelfde is dan diegene die de terugreis doet, dan moeten in dit geval twee enkele reizen besteld worden.

4.11 In geval van dit verzoek, worden één of meerdere aanbiedingen op de OUIBUS Website weergegeven. Nadat U op de prestatie(s) van uw keuze hebt geklikt, moet U jouw Bank gegevens invullen ( naam, voornaam, e-mail adres ).

4.12 Een samenvattend scherm zal verschijnen met daarin alle elementen van uw traject, de gegevens van de Reiziger(s) en de totale prijs van de prestatie(s), waar U alle elementen van uw bestelling kan controleren en de eventuele vergissingen kan rechtzetten. Om deze reden verzoekt OUIBUS om zich te verzekeren dat alle informaties betreffende uw traject conform zijn met uw noden (datum, uur, herkomst, bestemming, prijs) en dat de informaties betreffende de burgerlijke stand van de Reiziger(s) correct, eerlijk en volledig zijn. Na bevestiging van de Bestelling, kunnen deze informaties immers niet meer worden gewijzigd.

Creatie van de Kaartje tijdens de Bestelling

4.13 Om gedurende de bestelling over te gaan tot de creatie van het Kaartje, moet U het select-vakje inschakelen die aangeeft dat U de informaties betreffende de Reiziger(s) niet later wil invullen en dat U onmiddellijk wil overgaan tot de creatie van de Kaartje. Het is ook mogelijk om de informaties betreffende de Reiziger(s) later in te vullen en overgaan tot de creatie van het Kaartje na de betaling van uw Bestelling.

Betaling van uw Kaartje

4.14 De betaling van de door OUIBUS aangeboden prestaties op haar website kunnen door bankkaart worden uitgevoerd, voor een minimum bedrag van 1 € en maximum 860 € per dag en per bankkaart. Bovendien, omwille van veiligheidsredenen en om de risico’s van fraude te beperken, kan U niet meer dan 3 betalingen per dag met dezelfde bankkaart uitvoeren voor OUIBUS. De toegelaten betalingswijzen zijn de volgende:

 1. Creditcards uitgegeven in de Europese Unie in volgende landen: Algerije, Andorra, Brazilië, Canada, Chili, Verenigde staten, Liechtenstein, Marokko, Monaco, Zwitserland, Tunesië, Turkije, … door de EUROCARD, MASTERCARD et VISA netwerken.

Deze betalingen worden uitgevoerd via “SSL” veilige betalingssystemen.

4.15 In geval van betaling met een Aankoopbon waarvan de aankoopwaarde hoger is dan de prijs die online moet betaald worden, dan zal U de residuele waarde definitief verliezen aangezien dergelijke transacties geen aanleiding geven tot teruggave in hoofde van OUIBUS.

4.16 Indien de betalingen van de Prestaties een anomalie bevatten, onvolledig zouden zijn of niet uitgevoerd kunnen worden omwille van één of andere reden die aan U toe te schrijven zijn, dan zal de Bestelling onmiddellijk door OUIBUS geannuleerd worden. U zal dan alle kosten die verbonden zijn met deze annulering moeten dragen.

Bevestiging van de bestelling op de OUIBUS Website

4.17 Na de betaling van de Bestelling, zal U een bevestigingsmail ontvangen die alle elementen van de bestelling zal bevatten, evenals de referentie van uw Reisdossier. Er zal daarna aan U worden gevraagd om op een link te klikken die naar uw Reis herleid om dan de Bestelling te voltooien.

4.18 U zal dus altijd toegang hebben tot deze Bestelling via uw Reis dossier.

4.19 OUIBUS zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn in het geval dat U geen e-mail van bevestiging ontvangt, voor zover dit niet veroorzaakt werd door een inbreuk vanwege OUIBUS aan haar verplichtingen (overmacht, vergissing in de overgemaakte e-mail adres aan OUIBUS, verkeerde instellingen van uw e-mail Inbox, etc…)

Creatie van het Kaartje na afwachting van uw bestelling

4.20 U kunt overgaan tot de creatie van uw Kaartje op het einde van de bestelling:

 • Onmiddellijk na de bevestiging van uw Bestelling op de Website OUIBUS door op de link « Mijn kaartjes Afdrukken »;
 • Via uw e-mail van bevestiging, door op de link « Afdrukken » te klikken en uw naam, voornaam en geboortedatum aan te geven;
 • Via de Website OUIBUS door op « Mijn Kaartjes Afdrukken » te klikken en (i) uw e-mail adres en uw Reisdossier referentie, of (ii) uw Reisdossier referentie en uw naam, en voornaam, of (iii) uw e-mail adres, uw traject, en uw vertrekdatum aan te geven.

4.21 OUIBUS zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor anomalieën die zouden kunnen gebeuren tijdens de bestelling of tijdens de creatie van het Kaartje voor zover deze niet opzettelijk veroorzaakt worden door OUIBUS of wegens haar nalatigheid.

4.22 Uiteindelijk en conform artikel 8 van de huidige algemene voorwaarden, zal elk vervanging van een Kaartje, aanleiding geven tot de creatie van een nieuw Kaartje op de Website OUIBUS.

Afdrukken van het Kaartje na zijn creatie

4.23 Na de creatie van het Kaartje, kunt U deze afdrukken vanaf:

 1. Uw e-mail van bevestiging, door te klikken op de link “ afdrukken”; of
 2. De Website OUIBUS door op de link « Mijn kaartjes afdrukken » te klikken en (i) uw e-mail adres en uw Reisdossier referentie, of (ii) uw Reisdossier referentie en uw naam, en voornaam, of (iii) uw e-mail adres, uw traject, en uw vertrekdatum aan te geven.

Belangrijk: de e-mail van bevestiging geldt niet als een Kaartje. U moet de Kaartje(s) afdrukken conform de aanduidingen beschreven in de rubriek “ praktische informaties” in elke e-mail van bevestiging. In geval van niet naleving van de bovenvermelde aanduidingen, behoudt OUIBUS zich het recht om de toegang van de Reiziger aan boord te weigeren. 

4.24 Het is dus uw verantwoordelijkheid en deze van de Reiziger om zich te verzekeren dat alle overgemaakte informaties tijdens de bestelling correct zijn weergegeven, evenals zijn Kaartje(s) af te drukken overeenkomstig met de door OUIBUS verleende instructies.

5. PRIJS EN BETALING

5.1 Prijzen zijn incl. alle taxen worden aangegeven, met inbegrip van kosten en bijbehorende diensten. De prijs bevat het vervoer van een ruimbagage. Het vervoer van een tweede ruimbagage is mogelijk, binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen en de betaling van een bijkomend bedrag van 5 €.

5.2 Bovendien, sommige taxen of bijkomende kosten (toeristische taxen, verblijfstaxen, visa kosten en /of toerisme kaart…) kunnen ten uw lasten worden opgelegd door de autoriteiten van sommige landen. Deze belastingen en toelagen zijn niet in de prijs van de diensten inbegrepen.

6. VERVOERBEWIJS

6.1 Het Kaartje OUIBUS is het document die staat voor de vervoersovereenkomst aangegaan tussen de Reiziger en OUIBUS. Dit bewijs is nominatief en niet overdraagbaar. De reiziger zal een identiteitsbewijs(identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, verblijfskaart, familiecarnet voor kinderen) moeten leveren voorafgaande aan boord te gaan om het personeel toe te laten de conformiteit van de informaties die aangegeven worden op het Kaartje te controleren. Deze verificatie is onafhankelijk van andere verplichtingen betreffende de overschrijding van de grenzen waarvan de naleving de enige verantwoordelijkheid van de Reiziger(s) blijft.

6.2 De OUIBUS Kaartjes zijn niet terugbetaalbaar maar vervangbaar onder de vervangvoorwaarden verbonden aan het gebruikte tarief. De inhoud kan worden toegepast volgens de datum van uw verzoek om uw Kaartje te vervangen en/of af te schaffen. Elk gestolen of verloren Kaartje zal niet kunnen worden terugbetaald. In voorkomend geval, kan U uw Kaartje herdrukken via de OUIBUS Website of via uw e-mail van bevestiging.

7. HERROEPENINGSRECHT

7.1 Overeenkomstig het Koninklijk Besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, valt het verkoop op afstand van vervoersbewijs per autocar niet onder de toepassing van het herroepingrecht in de zin van Artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

7.2 Derhalve worden de op de Website OUIBUS bestelde prestaties enkel onderworpen aan de vervanging/annuleringsvoorwaarden bepaald door de huidige algemene voorwaarden.

8. VERVANGING

8.1 De OUIBUS Kaartje is nominatief en onoverdraagbaar en enkel geldig voor het aangekochte traject. Het is dus nuttig om een vervanging uit te voeren om de volgende elementen van uw reis te wijzigen, met name:

 1. Vertrek dag/ uur
 2. Het traject,
 3. Naam, voornaam, geboortedatum.
 4. Bijkomende diensten.

8.2 De OUIBUS Kaartje is enkel vervangbaar met een ander OUIBUS Kaartje. De vervangingsmodaliteiten hangen af van de parameters die dienen gewijzigd te worden.

8.3 Wijziging van de identiteit van de Reiziger: Indien het verzoek tot wijziging ingediend wordt in een termijn van 12 uren vanaf de bevestiging van de Bestelling, zal dit geen aanleiding geven  tot  dossierkosten. Na het verstrijkken van dit termijn, zal de vervanging van een Kaartje op de OUIBUS Website tot dossierkosten leiden, namelijk tot de betaling van een bedrag van 5 euro per dossier, toepasselijk per Reiziger en per gewijzigd traject. (1 OUIBUS Kaartje = 1 traject et 1 heen/terug OUIBUS Kaartje = 2 trajecten). Na het verstrijkken van een termijn van 12 uur nadien de aankoop, zal de vervanging per telefoon tot dossierkosten aanleiding geven, namelijk tot betaling van een bedrag van 10 euros per dossier, toepasselijk per Reiziger en per gewijzegd traject (1 OUIBUS Kaartje = 1 traject et 1 heen/terug OUIBUS Kaartje = 2 trajecten).

8.4 Wijziging van het traject en de dienstregeling: In geval van wijziging van het traject of van de dienstregeling, zal de vervanging leiden tot dossierkosten, namelijk tot de betaling van een bedrag van 5 euro per dossier, toepasselijk per Reiziger en per gewijzigd traject. (1 OUIBUS Kaartje = 1 traject et 1 heen/terug OUIBUS Kaartje = 2 trajecten). In geval van wijzingen van het traject of van de dienstregeling via telefoon, zal de wijzingen leiden tot dossierkosten, namelijk tot de betaling van een bedrag van 10 euro per dossier, toepasselijk per Reiziger en per uitgewisseld traject. (1 OUIBUS Kaartje = 1 traject et 1 heen/terug OUIBUS Kaartje = 2 trajecten)

8.5 De vervanging van een OUIBUS Kaartje is enkel mogelijk indien het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Het initieel tarief van het OUIBUS Kaartje laat de vervanging toe (sommige promotionele tarieven mogen niet vervangbaar zijn );
 2. De vervanging van het Kaartje dient te gebeuren 30min voor het vertrek van het traject, en tijdens de openingsuren van het centrum van vervanging wanneer deze vervanging via telefoon wordt uitgevoerd;
 3. Er zijn nog beschikbare plaatsen in de nieuw gekozen autocar;
 4. Indien de prijs van het nieuwe OUIBUS Kaartje hoger is dan de prijs die U wilt vervangen, zal u verschuldigd zijn van dit verschil, plus de eventuele toepasselijke dossierkosten;
 5. Indien de prijs van het nieuw OUIBUS Kaartje lager is dan de prijs die U wilt vervangen, zal u een Aankoopbon krijgen min de eventuele dossierkosten;
 6. Betreffende de vervanging van Bijkomende diensten, zijn deze enkel mogelijk indien de vervangen dienst verbonden is aan een al besteld OUIBUS Kaartje, geldig voor een autocar waarvan de plaatsen al voor reservatie geopend zijn. De Bijkomende dienst is niet beschreven als niet vervangbaar op de Website OUIBUS;
 7. De vervanging is enkel mogelijk 30min voor het vertrek van de autocar.

8.6 Elke hierboven vermelde vervangingen zullen leiden tot de creatie van een nieuw OUIBUS Kaartje evenals van een e-mail van bevestiging, wat automatisch betekent dat een nieuwe Kaartje moet afgedrukt worden.

8.7 OUIBUS zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn in het geval dat U geen e-mail van bevestiging ontvangt voor zover het niet werd veroorzaakt door een inbreuk vanwege OUIBUS aan haar verplichtingen (overmacht, vergissing in de overgemaakte e-mail adres aan OUIBUS, verkeerde instellingen van uw e-mail inbox, etc)

9. VERBINTENNISSEN VAN DE VERVOERDER

9.1 OUIBUS verbindt zich ertoe om alles uit te voeren en om de veiligheid van de Reizigers te waarborgen. In dit kader, neemt de bestuurder van de autocar alle nodige maatregelen, en indien relevant, zal de bestuurder instructies geven aan de Reizigers die deze moeten naleven.

9.2 De haltes zijn voorzien door de vervoerder of door de bestuurder met het oog op de naleving van de reglementering betreffende de verkeersveiligheid, ondermeer ten aanzien van de normen voor de voertuigen en de rij-en rusttijden van de bestuurders.

9.3 Het vervoer van illegale of gevaarlijk goederen is verboden  aan boord evenals in de ruim, met name:

  • Verdovende middelen ;
  • Wapens;
  • Brandstoffen ;
  • Batterijen met elektrolyt;
  • Vuurwerk, sterretjes, vuurpijlen, imitatie pistolen, aanmaakblokjes, traangas;
  • Kampkachels, gasflessen, duikflessen met zuurstof;

10. VERBINTENNISSEN VAN DE REIZIGERS

10.1 In de autobus, zal U de volgende regels moeten naleven:

   1. Het is verboden met de bestuurder te spreken terwijl hij rijdt;
   2. Het is verplicht om de veiligheidsgordel te dragen;
   3. Het is verboden in het centrale gangpad te circuleren tijdens het traject, behalve om de wc te gebruiken;
   4. De naleving van alle veiligheidsmaatregelen die door de bestuurder worden meegedeeld of door het informatiesysteem van de Reizigers;
   5. Het is verboden aan boord te eten;
   6. Het is verboden te roken en/of alcohol en/of verdovende middelen te gebruiken;
   7. Het is verplicht de bestemming van de plaatsen en van het materiaal te respecteren.
   8. Het is verplicht zich te plaatsen op de OUIBUS Kaartje aangegeven plaats. Indien U een wijziging wenst te maken, moet U met onze Klantendienst contact nemen, of met de bestuurder tijdens de intreding. Hij zal dan de keuze maken om deze wijziging toe te laten of niet.
   9. Het is verplicht via de achterdeur van de autobus uit te stappen;
   10. Het is verplicht van de autocar uit te stappen gedurende de onderbrekingen wanneer de bestuurder, alle politie of douane autoriteiten het vragen;
   11. Het is verboden de bagages uit de ruim te halen tijdens het traject, behalve in sommige gevallen en voor gegronde redenen (bv :medische verplichtingen);
   12. Het is verplicht zich kalm en rustig te gedragen.
   13. Het is verplicht uw telefoon op stil te houden gedurende de hele Traject.
   14. Het is verboden lawaaierige en sonore toestellen te gebruiken ( behalve met een hoofdapparaat );
   15. Reizigers die met minderjarigen reizen, moeten deze altijd onder hun toezicht houden om de naleving van de veiligheidsmaatregelen aan boord te garanderen. Deze Reizigers dragen dus de hele verantwoordelijkheid inzake deze minderjarigen.
   16. Het is verboden om aan boord in te stappen op een tussenhalte (bv: Rijsel voor een traject Parijs-Londen )

11. ADMINISTRATIEVE EN SANITAIRE FORMALITEITEN

11.1 De administratieve en/of sanitaire formaliteiten die normaal vereist zijn voor de uitvoering van een reis, worden via onze Website OUIBUS aan U meegedeeld. Een herhaling van deze maatregelen is ook in uw e-mail van bevestiging vermeld. U en/of de andere Reiziger(s) moeten deze formaliteiten kennen en naleven. De informaties die op onze Website OUIBUS beschikbaar zijn betreffen de onderdanen van de EEG.

11.2 Kosten die voortvloeien uit orders vanwege politie,-douane en gezondheid formaliteiten, zoals het verkrijgen van een passpoort, een identiteitskaart, een verblijfskaart, een visa, etc… zijn aan U te rekenen.

11.3 Betreffende onderdanen van derde landen van de EEG, wordt het sterk aanbevolen om voor de aankoop van een Kaartje, alle nodige informatie te bekomen bij de bevoegde autoriteiten van hun oorsprongland evenals van het transit en aankomstland.

11.4 Moest U en/of de andere Reiziger(s) op de aangegeven datum niet mogen vertrekken of tijdens het Traject de grenzen niet overschrijden: Indien dit werd veroorzaakt door het niet naleven van deze formaliteiten, dan sluit OUIBUS alle verantwoordelijkheid uit diens hoofde uit.

12. MINDERJARIGEN

12.1 Om aan boord van onze autocars te kunnen reizen, moeten minderjarigen onder 16 jaar begeleid worden door een persoon die het ouderlijk gezag uitvoert. Betreffende internationale trajecten,  en inzake minderjarigen tussen 16 en 18 jaar die niet met een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent reizen, kunnen aan boord van onze autobussen enkel worden toegelaten op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van de nodige documenten om de grenzen over te schrijden. ( identiteitskaart + toelating om het gebied te verlaten of paspoort ).

13. DIEREN

13.1 De begeleidhonden voor blinde reizigers zijn de enige dieren die aan boord toegelaten worden. U bent geïnformeerd dat in het kader van internationale reizen, mag het vervoer van begeleidhonden aan verplichte en voorafgaande formaliteiten worden onderworpen. U moet derhalve deze regels controleren en naleven.

14. INSTAP EN INSTAPWEIGERING

14.1 U wordt sterk aanbevolen om 30 minuten voor het aangegeven vertrekuur aan te komen op de aangegeven vertrekplaats en in ieder geval tenminste 10 minuten voor het vertrekuur a aanwezig te zijn.

14.2 Indien de Reizigers de verplichtingen voortvloeiende uit de huidige algemene voorwaarden niet naleven, houdt OUIBUS zich het recht om hen de instap aan boord te weigeren, met name, als zij niet in bezit zijn van een geldig Kaartje en/of een identiteitsbewijs of indien zij niet binnen de aangegeven termijnen op het instapstation aankomen. In deze omstandigheden, dient OUIBUS in geen enkel geval de prijs van het Kaartje totaal of gedeeltelijk terug te betalen of welk ander schadevergoeding te betalen.

15. BAGAGES

15.1 De Reizigers worden op de hoogte gebracht dat ze maximum twee bagages kunnen meenemen: Een handbagage van een maximale dimensie van 40x30x15 cm evenals een ruimbagage waarvan de totale afmeting 150 cm niet overschrijdt. Het maximaal gewicht voor elk bagage mag niet 16 kilo’s overschrijden. Het vervoer van een tweede ruimbagage met dezelfde voorwaarden ( Maximum 16 kilo’s en totale afmeting: 150 cm) is mogelijk, binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen en op voorwaarde van een betaling van een bijkomend bedrag van 5 €.

15.2 Bagages dienen uiterlijk voorzien te zijn van identificatiegegevens van de Reiziger, namelijk de naam, voornaam, en adres van de betrokken Reiziger.

15.3 Andere objecten (fiets, muziekinstrumenten, …) zijn geheel verboden evenals illegale en gevaarlijke producten (wapens, toxische producten, brandbare goederen, etc).

15.4 OUIBUS sluit alle verantwoordelijk uit voor de staat van de handbagages, en deze bagages moeten dus gedurende de hele reis onder het toezicht van de Reiziger blijven. De bagages zijn de volledige verantwoordelijkheid van de Reiziger gedurende de Douanepassages en aansluitingen. De ruimbagages dienen te worden verpakt in tassen, handkoffers of in aangepaste materialen die voor normale manipulatie gepast zijn. Breekbare voorwerpen dienen zorgvuldig verpakt worden. De verpakking van de bagages is de verantwoordelijkheid van de Reiziger. Wij willen de reizigers hun aandacht vestigen op hun verantwoordelijkheid bij beschadiging door hun bagage van derden (personen of goederen).

15.5 Elke bagage dient te worden geïdentificeerd door een etiket met vermelding van de naam van de Reiziger, adres, telefoon nummer, en indien mogelijk, zijn e-mail adres.

15.6 Omwille van veiligheidsredenen, laat de Reiziger het personeel van OUIBUS toe om een inspectie van de bagages te voeren. In geval van weigering door de Reiziger, houdt OUIBUS zich het recht om het vervoer van de bagage te weigeren. In geval van verlies, beschadiging van de ruimbagages, zal OUIBUS een schadevergoeding betalen voor alle gegronde schade waarvan ze verantwoordelijk is. Deze schadevergoeding beloopt ten hoogste 150 € per ruimbagage, behalve indien OUIBUS een zware fout zou heeft begaan.

15.7 OUIBUS houdt zich het recht om de bagage te weigeren waarvan het gewicht, de maat, of de aard niet overeenkomt met de de voorwaarden die bepaald zijn in de huidige Algemene Voorwaarden, evenals de bagages die nadelige gevolgen op de veiligheid van het vervoer zouden kunnen hebben.

15.8 Het verlies en beschadigen van de ruimbagages dient onmiddellijk aan inspectie door het personeel van OUIBUS te worden onderworpen. Niet voldoen aan deze voorwaarde zal tot een weigering van de betrokkene reclamatie door OUIBUS leiden.

15.9 De Reiziger moet er zich bij het einde van het vervoer verzekeren, dat geen bagage, persoonlijke effecten of andere voorwerpen in de autocar werden nagelaten.

16. VERTRAGINGEN

16.1 De vertrek- en aankomsturen zijn uitgedrukt in de lokale tijd. OUIBUS zal de naleving van deze uurregeling zo veel mogelijk garanderen. Niettegenstaande, kunnen aanpassingen van deze uren zich voordoen doorheen het jaar, wegens verschillende oorzaken (verkeer,motorpech,ongelukken,stakingen,weersomstandigheden,etc.) OUIBUS zal zich inspannen dit aan U zo spoedig mogelijk mee te delen middels een e-mail bericht op de adressen en gegevens die tijdens de bestelling worden gevraagd te verstrekken. OUIBUS zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn indien U uw coördinaten of deze van de Reiziger(s) heeft geweigerd te verlenen of onjuiste gegevens heeft weergegeven en daarom geen informatie heeft gekregen aangaande de wijziging van de reis.

16.2 In geval van vertraging veroorzaakt door Overmacht, zal OUIBUS in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de schade van de Reiziger. OUIBUS zal dus niet verschuldigd zijn van een totale, of gedeeltelijke terugbetaling van het Kaartje of van een schadevergoeding.

17. ANNULERING

In geval het vervoer geannuleerd zou worden of indien het vertrek van meer dan 120 minuten zou worden vertraagd, zal OUIBUS zich inspannen om U zo spoedig mogelijk ervan te waarschuwen mits een e-mail op het door u overgemaakte adres en gegevens tijdens de bestelling. Indien de oorzaak van deze annulering of vertraging bij OUIBUS ligt in zijn hoedanigheid van vervoerster, zullen wij U onmiddellijk de keuze bieden tussen de voortzetting van de reis of vervoer langs een andere route naar de eindbestemming, zonder bijkomende kosten en onder voorwaarden die te vergelijken zijn met die in de vervoersovereenkomst, bij de eerste gelegenheid of de terugbetaling van de prijs van het vervoerbewijs aanbieden en, indien relevant, een gratis terugreis per autobus of touringcar naar het eerste vertrekpunt volgens de vervoersovereenkomst, bij de eerste gelegenheid. In dit geval, zal U alle rechten tot compensatie of teruggave verliezen op basis van huidig artikel.

17.1 Indien U ons e-mail bericht niet hebt beantwoord, binnen drie dagen na de ontvangst van deze offerte, zal een Aankoopbon uitgereikt worden voor een identiek bedrag dan de prijs dat U hebt betaald voor de aankoop van het geannuleerde Kaartje met inbegrip van de Bijkomende diensten eraan verbonden. Deze Aankoopbon zal U per e-mail doorgestuurd worden op het geregistreerde adres dat U tijdens de bestelling hebt geregistreerd.

17.2 U mag ook de klantendienst contacteren om de annulering van de Aankoopbon te vragen, en om een teruggave van de exacte prijs van het betrokken kaartje en van de eventuele bijkomende diensten en/of Bijkomende kosten eraan verbonden terug te hebben. De prijs zal op dezelfde bankrekening gestort worden die voor de aankoop van het initiale Kaartje werd gebruikt. Geen teruggave zal mogelijk zijn indien de Aankoopbon gedeeltelijk of totaal gebruikt werd na de annulering.

17.3 In geval van wijziging, vertragingen of annuleringen wegens overmacht, OUIBUS zal niet verantwoordelijk zijn voor de schade veroorzaakt aan de Reiziger en zal hem dus in geen enkel wijze verschuldigd zijn van de totale of gedeeltelijke teruggave van het Kaartje of van ander welke vergoeding.

18. VERZEKERINGEN

18.1 Er is geen verzekering inbegrepen in de prijs van het Kaartje. Daarom, verzoekt OUIBUS U om een verzekering af te sluiten om sommige gevallen van annulering te dekken evenals  contract  voor hulp bij calamiteit aan te gaan om sommige risico’s te dekken, met name, repatriëringkosten in geval van ziekte of ongeval te voorzien.

19. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Prestaties van de vervoerder

19.1 OUIBUS, in zijn hoedanigheid van vervoerder, zal ervoor zorgen dat alle maatregelen worden genomen om voldoening aan de Reizigers te geven gedurende het traject. OUIBUS zal dus verantwoordelijk zijn voor alle personen- en materiële schade van de Reizigers veroorzaakt wegens de exploitatie van diensten van wegvervoer, onverminderd het elders in deze algemene voorwarden bepaalde. De regels van aansprakelijkheid hierboven vermeld zullen toepasselijk zijn volgens de voorwaarden gesteld door het gemene recht van de vervoersovereenkomst.

19.2 Daardoor, onze aansprakelijkheid zou nooit in het gedrang gebracht worden voor alle gebreken aan de verplichtingen voortvloeiende uit het huidige contract, die aan de Reiziger te wijten zouden zijn, of aan een onvoorzien feit door een derde of door overmacht.

Gebruik van de OUIBUS Web Site

19.3 Wij garanderen niet dat de Website OUIBUS geen anomalie, bugs, of virussen bevat, noch dat deze kunnen rechtgezet worden. Wij garanderen niet dat de Website OUIBUS zonder storingen, of defecten zullen functioneren, noch dat hij compatibel is met een bijzonder materiaal of met bijzondere instellingen.

19.4 Wij kunnen, in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor technische moeilijkheden te wijten aan derde software.

19.5 Wij kunnen, in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor alle soort voorzienbaar of onvoorzienbaar, materiële of immateriële schade (met inbegrip verlies van winst en mogelijkheden) voortvloeiende uit het gebruik van de website maar ook uit zijn totale of gedeeltelijke onmogelijkheid van gebruik. Eindelijk, gezien dat de Website OUIBUS niet in staat is om alle websites te controleren waartoe het een toegang verschaft via een hyperlink, zal OUIBUS derhalve in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

19.6 U verklaart dat U op de hoogte bent van de grenzen en de kenmerken van het internet, in het bijzonder van zijn technische capaciteiten, van de antwoorden en raadpleging termijnen, van de overdracht van gegevens evenals de risico’s die gepaard gaan met de veiligheid van communicaties. U verklaart dat U uw computersysteem hebt gecontroleerd en dat het geen virussen inhoudt.

20. INTELLECTUELE EIGENDOM

20.1 Alle elementen van de OUIBUS Website, alle inhouden of documenten verstrekt door OUIBUS worden beschermd door intellectuele eigendom rechten waarvan de titularissen OUIBUS en zijn partners zijn.

20.2 Elke gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging of openbaarmaking en vormen van namaken brengen de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn auteur in het gedrang.

20.3 De aan u verleende licentie is beperkt tot de toegang en het gebruik van de Website voor uw persoonlijk gebruik. U bent niet gemachtigd om enig gedeelte van deze Site te downloaden of te wijzingen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring.

20.4 Deze licentie kan niet worden gebruikt, om een verkoop te doen of voor enig ander commercieel gebruik van deze Website of de inhoud ervan (aangegeven producten, beschrijvingen, prijzen, downloaden of kopiëren van informatie namens een andere handelaar, gebruik van gegevens, software, audioclips, afbeeldingen, teksten, foto's, hulpmiddelen, extractie en hergebruik van de inhoud van databanken).

20.5 Deze Site of enig gedeelte ervan mag in geen enkel geval worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of uitgebuit voor commerciële redenen zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. U mag geen technieken gebruiken waardoor u onze handelsmerken en logo’s of andere informatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, modellen) van OUIBUS kan kopiëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

20.6 U kunt geen meta tags gebruiken of andere tekst "verbergen" die onze naam, onze handelsmerken of de vennootschappen van onze groep inhoudt zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te hebben gekregen.

21. BESCHERMING VAN DE PERSONNLIJKE LEVENSFEER IN DE BEHANDELING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

21.1 De informatie die U op de Website meedeelt laat OUIBUS evenals zijn partners toe om uw bestellingen en uw Reisdossier te beheersen. Bovendien, deze informatie laat ook OUIBUS toe om uw abonnement aan onze newsletter te behandelen.

21.2 De Website OUIBUS gebruikt ook cookies.

21.3 In dit Kader, kunt U altijd toegang hebben tot onze « beleid voor de bescherming van personele gegevens » beschikbaar via een hypertext link geplaatst onder elke pagina van de OUIBUS Website.

22. HULP EN BEZWAREN

22.1 Een hulpnummer wordt in elke Kaartje vermeld om U en/of de Reiziger(s) toe te laten snel met OUIBUS communiceren. Een hulp en bezwaar formulier is ook online beschikbaar op de Website OUIBUS onder het rubriek « hulp ».

22.2 Voor alle kwesties die verband houden met de opvolging van zijn bestelling, kan de Reiziger contact nemen met de Klantendienst via een online formulier of via telefoon op het nummer: 070.300.042 (maximum 0,30€min, vaste lijn) vanaf maandag tot zaterdag tussen, 8.30 en 20 uur.

22.3 Alle bezwaren moeten via een online formulier of per aangetekende post doorgestuurd worden op het volgende adres: “OUIBUS Cliëntendiensten”, SNCF-C6 - 38 rue de Seine - 94400 Vitry-sur-Seine (France). Het bezwaar dient binnen en termijn van 45 dagen vanaf het gebrek en met het origineel Kaartje te worden ingediend. Zo niet, zal het bezwaar niet worden verwerkt.

23. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

23.1 De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke geschil met betrekking tot de uitvoering en/of de uitlegging van het huidig contract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.

24. SLOTBEPALINGEN.

24.1 Indien OUIBUS de toepassing van één van de bepalingen van huidige Algemene voorwaarde niet eist, kan dit gedrag onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als een impliciete aanvaarding om de huidige Algemene voorwaarden niet later toe te passen.

24.2 In geval één van de bepalingen van de huidige Algemene voorwaarden nietig zou verklaard worden of en zonder effect, zal deze bepaling als niet-geschreven gehouden worden, zonder dat deze onregelmatigheid de andere bepalingen aantast, behalve indien deze bepaling bepalend en van essentieel belang is.

24.3 De elektronische gegevens gestockeerd op het computersysteem van OUIBUS betreffende de bestelling, bezitten bewijskracht behoudens tegenbewijs. Deze gegevens zijn bewijzen die ontvankelijk, geldig en tegenstelbaar/opwerpbaar  zijn ten opzichte van de Reiziger, en dezelfde bewijskracht hebben als een geschreven tastbaar document.

25. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TRAJECT PARIJS-LONDEN

Deze specifieke algemene voorwaarden zijn van toepassing als u met OUIBUS tussen Parijs en Londen reist.

Klik hier om de voorwaarden weer te geven.